Pri preberaní karavanu

Odporúčame, aby sa preberania autokaravanu a zaškolenia na jeho užívanie zúčastnili aspoň dvaja členovia jeho budúcej posádky.

Výsledky obhliadky autokaravanu sú zanesené do Záznamu o prevzatí – odovzdaní autokaravanu, kde sa uvádzajú údaje o autokaravane, jeho výbave a prípadných poškodeniach. Tento záznam je písomným dokumentom, ktorý slúži ako podklad pri vracaní autokaravanu späť prenajímateľovi. Je vo Vašom najlepšom záujme mať tento dokument vyplnený čo najdôslednejšie. Venujte preto pozornosť všetkým detailom, ktoré by v ňom mohli byť uvedené a špecifikované.

Nie je v našom záujme zvádzať na našich zákazníkov vinu za poškodenia, ktoré nespôsobili.  Akékoľvek poškodenia však výrazne znižujú budúcu trhovú cenu našich autokaravanov, preto im musíme venovať pozornosť. Pri návrate Vami prenajatého autokaravanu skontrolujeme prítomnosť a stav jeho vybavenia, zhodnotíme všetky poškodenia a ich popis v Zázname.

V prípade, že sa na vozidle budú nachádzať nové preliačeniny, škrabance či iné poškodenia, ktoré neboli zanesené v Zázname o prevzatí – odovzdaní autokaravanu, budeme od Vás požadovať ich úhradu, ak ich, samozrejme, nie je možné pokryť z poistenia. V takom prípade sa budete na kompenzácii podieľať franšízovou spoluúčasťou, čo je 10% z výsledných škôd, avšak nie menej ako €330. Inými slovami, akákoľvek škoda, ktorá vznikne na autokaravane v čase prenájmu v hodnote menšej ako €330 bude plne hradená nájomcom.